کهکشان نقره ای من

بایگانی

گاهی باید در زندگی گوشه ای بشینی و زل بزنی به آدم های اطرافت
به این که چقدر این مخلوقات جورواجورند و متفاوت و گاهی عجیب
چقدر بعضی هاشان را نمی شود درک کرد.
و بعضی هاشان را نمی توان حدس زذ.
و در برابر بعضی هاشان نمی توان تعحب نکرد!

اما یادم نرود که در پایان نمایش، هرچه دیدم نباید مرا تغییر دهد.
من منم.
و مطمئنم قحطی هم که بیاید نسل آدم های خوب و مهربان و پاک هیچ وقت منقرض نمی شود.